Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osovbných údajov podľa čl 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o volnom pohybe týchto údajov (ďalej jen: „GDPR”) Arterre s.r.o. IČO 47398451 so sídlom Slobody 35, Žarnovica 96681, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka č. 24876/S, odd. s.r.o.(ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Arterre s.r.o., Slobody 35, Žarnovica 96681

e-mail: info@arterre.sk

telefon: 0917301960

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo společenské identity tejto fyzickéj osoby.

 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracovává osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:

 • meno a priezvisko

 • e-mailová adresa

 • poštová adresa

 • telefón

 1. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné ku kúpnej zmluve

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

 • splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

 • oprávnený záujem správcu na poskytování priamého marketingu (najmä pre zasielanie obchodných správ a a newsletterov) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 1. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,

 • plnenie právnych povinností voči štátu,

 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v  zmysle čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce se na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,

 • zaisťujúci služby fungovania e-shopu a dalšie služby v súvislosti s fungovaním e-shopu,

 1. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretích zemí (do zemi mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Spracovatelia osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov je uskutočňované správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • poskytovateľ služby Mailchimp,

 • prípadně ďaľší poskytovateľ spracovateľských software služieb a aplikácií, ktoré však v súčastnej dobe správca nevyužíva.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,

 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 1. Ďalej máte právo podať sťažnost na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba s ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkách a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2021.

btt